PUHETERAPIA

Tikoteekin kansio

Tikoteekin kansio

Mitä puheterapia on?

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota voi antaa laillistettu puheterapeutti. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toimintakykyä. Puheterapialla vaikutetaan kommunikoinnin-, kielen- ja puheen ongelmiin, äänihäiriöihin, puheen sujuvuuden pulmiin, luki-vaikeuksiin sekä aikuisneurologisten sairauksien mukanaan tuomiinkommunikoinnin vaikeuksiin. Myös syömis- ja nielemistoimintojen arviointi ja kuntoutus kuuluvat puheterapiaan.

Mitä puheterapiassa tehdään?

Puheterapia alkaa aina alkukartoituksella asiakkaan kokonaistilanteesta. Arvioinnin perusteella määritellään kuntoutuksen tarve, ajoitus, kesto ja yksilöidyt tavoitteet. Puheterapialla on tarkoitus parantaa asiakkaan toimintakykyä. Tämä tarkoittaa, että yhdessä sovittuja tavoitteita harjoitellaan puheterapeutin kanssa tai ohjauksessa. Puheterapian sisältö vaihtelee yksilöllisesti.

Puheterapiajakson päättyessä laaditaan yhdessä yhteenveto kuluneesta jaksosta.

Miten puheterapiaan pääsee?

Lasten puheterapiapolku alkaa useimmiten omasta neuvolasta. Kunnat voivat järjestää puheterapiapalvelut itse tai ostaa palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapia toteutuu Kelan kustantamana. Tällöin asiakkaalla tulee olla julkisen kuntoutustyöryhmän yhdessä asiakkaan kanssa laatima kuntoutussuunnitelma. Apua Kelan kuntoutuksen hakemiseen saa Kelasta. Puheterapiaan voi hakeutua myös itse, ilman lähetettä.

Ota yhteyttä

KUNTOUTUS

Puheterapia perustuu hyvään kuntoutuskäytäntöön. Se tarkoittaa, että menetelminä käytetään tutkimusnäyttöön perustuvia tai kuntoutustyössä hyväksi havaittuja, vaikuttavuustietoon perustuvia menetelmiä. Menetelmät valitaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Lasten kanssa leikki ja toiminnallisuus ovat luontevia reittejä uusien taitojen oppimiseen.

OHJAUS

Lasten puheterapia on aina tiimityötä. Ohjauksella tarkoitan lapsen lähi-ihmisten ja puheterapeutin yhteistä tekemistä lapsen puheen ja kielen kuntoutuksessa. Ohjauksella pyritään yhdessä löytämään niitä keinoja ja hyviä tapoja toimia, jotka hyödyttävät lapsen kehitystä ja taitoja. Puheterapeutilta saa tietoa menetelmistä ja puheen- tai kielenkehityksen ongelmien hyvästä kuntoutuskäytännöstä. Myös koululaisten ja aikuisten puheterapia on usein yhteistä työtä koulun tai muiden kuntoutustyöntekijöiden ja asiakkaan perheen ja lähi-ihmisten kanssa.

ARVIOINTI

Puheterapeutti hoitaa ja arvioi lapsia ja aikuisia. Useimmiten lapsi ohjataan puheterapeutin tutkimuksiin lastenneuvolan ikäkausitarkastuksesta. Kunnasta riippuen puheterapeutin tutkimukset toteutuvat kunnan oman puheterapeutin kautta tai maksusitoumuksella yksityisellä ammatinharjoittajalla. Jos lapsen puhe viipyy tai on epäselvää, puheterapeutin tehtävänä on arvioida, onko kyseessä normaali, viivästynyt vai poikkeava puheen ja kielenkehitys ja minkälaisia tukitoimia lapsi mahdollisesti tarvitsee. Arviointi tapahtuu vanhempia haastattelemalla ja usein tehdään kielellisiä arviointimenetelmiä, jotka sisältävät pieniä tehtäviä ja leikkiä. Myös puheterapiajakson aikana tehdään arviointia kuntoutuksen edistymisestä.

JUTUNJUURET

Jutunjuuret on Limingassa toimiva puheterapiapalveluntuottaja. Puheterapia on mahdollista toteutua toimitiloissa. Usein etenkin pitkissä puheterapiajaksoissa, terapeutti tulee asiakkaan luo, arjen tilanteisiin ja toimintaympäristöihin. Toiminta-alueena on useat kunnat Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Jutunjuuret on perustettu Seinäjoella keväällä 2008. Toiminta on siirtynyt Liminkaan 1.3.2015 alkaen. Jutunjuuret tuottaa puheterapiaa yksityishenkilöille, kuntien- ja vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella tuleville sekä Kelan kustantaman puheterapian asiakkaille.

Olen puheterapeutti Marjo Halonen. Olen valmistunut Oulun yliopistosta vuonna 2008. Työkokemusta minulla on erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta ja yksityispuolelta.  Sivutoiminen yrittäjyys vaihtui päätoimiseksi keväällä 2014.

Työkokemusta minulla on kielellisistä arvioinneista sekä puheterapeuttisesta ohjauksesta ja kuntoutuksesta. Vuodesta 2011 alkaen olen toiminut Kelan vaikeavammaisten asiakkaiden kuntouttajana. Olen myös pitänyt luentoja mm. kielenkehityksestä, artikulaatiosta ja ääniergonomiasta.

Tukiviittomat, kuvakommunikaatio sekä monien muiden AAC-keinojen käyttö (puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot) ovat osa päivittäistä työtäni.

Täydennyskoulutukset

 • Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyö 30 op
 • OPT 1 – Oral Placement Therapy
 • GAS – Goal Attainment Scailing, tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arviointimenetelmä 3op
 • Theraplay peruskurssi 5pv /Suomen Theraplay yhdistys
 • Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets

Lyhyitä täydennyskoulutuksia;

 • IALP World Congress 2007
 • Leikki sijansa saakoon – lapsilähtöinen leikki välineenä puheterapeutin arjessa
 • Pienten lasten syömisen haasteet sekä aikuisneurologisten asiakkaiden nielemisvaikeudet ja kuntoutus
 • Fonologiatesti: Uusi menetelmä lasten äänteellisen kehityksen arviointiin
 • Lasten ja aikuisten puheen apraksia – Erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
 • PRT –menetelmän koulutus, perustietoa PRT-menetelmästä
 • Kielellinen erityisvaikeus / Puheterapeuttiliitto
 • Kosketusvihjeet lasten puhemotoriikan kuntoutuksessa / Sanamaailma
 • Puheterapia etenevissä aikuisneurologisissa sairauksissa / Puheterapeuttiliitto
 • Puheterapeutti asiakkaansa vuorovaikutusympäristössä / Puheterapeuttiliitto
 • Auditiivis- Verbaali menetelmä /LapCI ry
 • ”On musiikin aika” – Musiikin käyttö kuulovammaisten ja muiden erityislasten kuntoutuksessa.

Työkokemus:

 • Seinäjoen keskussairaala, Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 2007-2008
 • Seinäjoen keskussairaala, Aikuisneurologinen kuntoutus 2008-2009
 • JIK ky – Jalasjärven Perhekeskus 2009 – 2014
 • Jutunjuuret (aiemmin tmi Marjo Halonen) 2008 –

OTA YHTEYTTÄ